Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden.

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt enkel een onkostenvergoeding.


Voorzitter: Arend

Penningmeester: Andrew

Secretaris: Jane

Bestuurslid: Adil

Oprichting

Stichting Gamen Voor Kinderen is opgericht op 11 mei 2022 in Utrecht.


KvK-nummer: 86380567

RSIN: 863948650

Financiën

Als stichting zijn we financieel geheel afhankelijk van donaties. Dankzij giften wordt het voortbestaan van Stichting Gamen Voor Kinderen gewaarborgd.

 

De stichting heeft niet de doelstelling winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om giveaways te realiseren. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.


Wijze van werving van gelden

Stichting Gamen Voor Kinderen ontvangt haar inkomsten voor middel van donaties. Er kan aan de stichting gedoneerd worden in geld, maar ook in spullen. Het vermogen van de stichting kan ook worden gevormd door: subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en sponsoring.

 

De werving van donaties gebeurt door de activiteiten die de stichting organiseert. Het werven van donaties gebeurt ook door flyers, mond-op-mondreclame, inzet van social media, per mail en telefonisch.


Beheer en besteding van vermogen

Stichting Gamen Voor Kinderen heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

 

De stichting voert een administratie waaruit blijkt:

  • Welke bedragen per bestuurder zijn betaald aan onkostenvergoeding
  • Welke kosten de stichting heeft gemaakt
  • Wat de aard en de omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de stichting
  • Wat de uitgaven zijn van de stichting


Publicatie jaarstukken

Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. Een boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.


Volg ons op social media

en blijf op de hoogte