Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


Stichting Gamen Voor Kinderen heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat de stichting bij de Belastingdienst staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. Hierdoor kun je als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.


Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. Een ANBI mag geen winst maken. Daarnaast heeft een ANBI fiscale voordelen.

Voordelen en voorwaarden ANBI-stichting

Voordelen


Een ANBI heeft belastingvoordelen, zoals:

 

 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voorwaarden


Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 

 • De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis;
 • De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk;
 • De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen;
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de stichting;
 • De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven;
 • De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden;
 • De stichting heeft een actueel beleidsplan;
 • De stichting heeft een redelijke verhouding tussen beheerskosten en bestedingen;
 • Geld dat overblijft na opheffing van de stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel;
 • De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen;
 • De stichting publiceert bepaalde gegevens op een eigen of gezamenlijke website.

FinanciënAls stichting zijn we financieel geheel afhankelijk van donaties. Dankzij giften wordt het voortbestaan van Stichting Gamen Voor Kinderen gewaarborgd.

 

De stichting heeft niet de doelstelling winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om giveaways te realiseren. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

 

Wijze van werving van gelden

Stichting Gamen Voor Kinderen ontvangt haar inkomsten voor middel van donaties. Er kan aan de stichting gedoneerd worden in geld, maar ook in spullen. Het vermogen van de stichting kan ook worden gevormd door: subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en sponsoring.

 

De werving van donaties gebeurt door de activiteiten die de stichting organiseert. Het werven van donaties gebeurt ook door flyers, mond-op-mondreclame, inzet van social media, per mail en telefonisch.

 

Beheer en besteding van vermogen

Stichting Gamen Voor Kinderen heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

 

De stichting voert een administratie waaruit blijkt:

 • Welke bedragen per bestuurder zijn betaald aan onkostenvergoeding
 • Welke kosten de stichting heeft gemaakt
 • Wat de aard en de omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de stichting
 • Wat de uitgaven zijn van de stichting

 

Publicatie jaarstukken

Binnen 6 maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten opgesteld. Een boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Bestuur

 

Het bestuur ontvangt geen bestuursvergoeding voor haar inzet. Verder wordt er alleen gewerkt met vrijwilligers.

 

Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden:

 

Voorzitter: Arend

Penningmeester: Adil

Secretaris: Jane

Bestuurslid: Rico